Logo_PulseX (Custom)

Pulse X นำเสนอผลงาน Heavy Lift Drone ในงาน RTAF SYMPOSIUM 2024

เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศประจำปี 2567 (RTAF Symposium 2024) ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ