Logo_PulseX (Custom)

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมลงนาม MOU กับ เนแรค อาร์ม อินดัสตรี ผลักดันการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนานำไปใช้ประโยชน์จากโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นในอนาคต

Pulse X ยกกองทัพโดรนที่ งานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑

เปิดโอกาสการสร้างและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย 
สู่การเป็นผู้นำในฐานการผลิตชิ้นส่วนใหญ่แห่งอาเซียน

Heavy lift Drone and Flying Car โดรนคนขับได้ โดยคนไทยผลิต

พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด และ บริษัท พัลซ เอ็กซ์ จำกัด