Logo_PulseX (Custom)

Pulse X ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อย จปร. 2566

พัลซ ไซเอนซ์ นำผลงานร่วมแสดงในงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2566” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก