Logo_PulseX (Custom)

Pulse X ร่วมงาน National EMS Forum 2023: Research and Innovation on Emergency Medicine

19 December 2023
Events
, ,
0

Pulse X co.,ltd. ร่วมงาน National EMS Forum 2023: Research and Innovation on Emergency Medicine ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566“การวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน”

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 15 (4) ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการได้องค์ความรู้ แนวทาง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลักดันรู้การพัฒนา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นและผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Hey, like this? Why not share it with a buddy?