Logo_PulseX (Custom)

Pulse X นำเสนอผลงาน Heavy Lift Drone ในงาน RTAF SYMPOSIUM 2024

1 March 2024
Events , News
,
0

เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศประจำปี 2567 (RTAF Symposium 2024) ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โดยทาง Pulse X ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีด้านการบิน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้เข้าร่วมนำผลงาน CM-8 และ DC-50 Heavy Lift Drone แสดงทดสอบการบิน ให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Youtube Live (RTAF CHANNEL) 

ในภายใต้แนวคิด “Roadmap to Unbeatable Air Force” เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกิดการบูรณาการและพัฒนาร่วมกัน โดยมุ่งพัฒนา 3 มิติสำคัญ ได้แก่ มิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ อาทิ อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ M-Solar X Unmanned Aerial Vehicle ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภารกิจป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยั่งยืน

Hey, like this? Why not share it with a buddy?